Školní poradenství

Výchovná poradkyně pro 1. stupeň:

Mgr. Dana Thumová
tel: 311 240 426, e-mail: dana.thumova@zsnovestraseci.cz

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň:

Mgr. Alena Kellerová
tel: 311 240 444, e-mail: alena.kellerova@zsnovestraseci.cz

Metodička prevence:

Mgr. Sandra Šafářová
tel: 311 240 421, e-mail: sandra.ceckova@zsnovestraseci.cz

Speciální pedagožka:

Ing. Mgr. Hana Pospíšilová

 

 


Jak a v čem vám může pomoct výchovná poradkyně?

 • poskytuje konzultace pro žáky a rodiče k řešení vzdělávacích a výchovných problémů
 • pomáhá integrovaným žákům s výukovými obtížemi formou konzultací
 • ve spolupráci se SVP (Středisko výchovné péče Rakovník) pomáhá při řešení konfliktních
 • situací ve škole (žák – učitel – rodiče), případně zajišťuje výchovná opatření v rámci školy
 • (výchovná komise), zaměřuje se na problematiku záškoláctví
 • poskytuje konzultace pro rodiče a učitele o problematice specifických poruch učení (SPU) ve spolupráci s PPP Rakovník
 • zajišťuje agendu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami integrovaných v běžných třídách
 • poskytuje poradenskou činnost pro žáky a rodiče při volbě studijního zaměření, zajišťuje dostupné informační materiály
 • zajišťuje přihlášky a zápisové lístky k přijímacímu řízení žáků na střední školy, evidenci žáků přijatých k dalšímu vzdělávání ve spolupráci se SŠ

Jaká je náplň metodika prevence?

 • zabývá se aktuálním stavem protidrogové prevence zneužívání návykových látek a prevencí ostatních sociálně patologických jevů
 • zaměřuje se na komunikační dovednosti žáků, sebepoznávání, zvládání stresu a konfliktů a vytváření pozitivního sociálního prostředí
 • ve spolupráci s vedením školy, výchovnými poradci, třídními učiteli, případně dalšími odborníky (s okresní protidrogovou koordinátorkou, s PPP Rakovník, s pediatrem apod.) se zaměřuje na koordinaci preventivních aktivit na škole
 • možnost individuálních konzultací
 • na škole je realizován Minimální preventivní program. Jeho součástí jsou preventivní akce a besedy, ale zejména každodenní práce třídních učitelů.

V jakých oblastech působí školní poradenské pracoviště?

Další poradenské služby pro školu, žáky i rodiče zajišťuje Pedagogicko – psychologická poradna v Rakovníku.