O škole

Historie

V nejstarších archivních listinách existují zmínky o tom, že již v první polovině 14. století existovalo v Novém Strašecí zařízení, které mělo výchovné a vzdělávací cíle. Konkrétní zmínka o škole v Novém Strašecí se váže k 30. květnu 1567. Týká se velkého požáru, který zničil ve městě 26 domů a silně poškodil kostel a školu. V 17. a 18. století školní vyučování probíhalo na různých místech. V roce 1896 dovedla nově zvolená městská rada jednání o stavbě školní budovy ke zdárnému konci. Slavnostní vysvěcení se konalo 21. listopadu 1897. Do nové budovy přesídlila obecná i měšťanská škola chlapecká a obecná škola dívčí.

 

skola_historicky2Od školního roku 1954/55 byla škola přeměna na jedenáctiletou střední školu v roce 1959 se konaly první maturity. V roce 1967 se od základní školy oddělil třetí stupeň a vznikla samostatně řízená SVVŠ, později gymnázium. Další velkou změnou v životě školy bylo zavedení pětidenního pracovního týdne v roce 1968. V letech 1981/82 byl vybudován školní stadion ,,Na Kocourku.“ Tím se výrazně zlepšily podmínky pro výchovu tělesné výchovy. V roce 1983 byla otevřena přístavba nového školního pavilónu s 15 učebnami a 10 kabinety. Od 1. ledna 1993 se Základní škola v Novém Strašecí stala samostatným právním subjektem. Ve stejném roce byl škole propůjčen čestný název – škola Jana Amose Komenského.

 

Současnost

skolaZákladní škola J. A. Komenského v Novém Strašecí je součástí výchovně – vzdělávací soustavy. Do sítě škol byla zařazena „Rozhodnutím ŠÚ v Rakovníku 1. 9. 1997, IZO 102 602 204. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. V současné době škola vykonává činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny a školní jídelny.

Každá z mateřských škol se řídí vlastním školním vzdělávacím programem. Mateřská škola Zahradní pracuje podle vzdělávacího programu „Se sluníčkem v zahradě“, MŠ Na Kocourku podle vzdělávacího programu „Putování se skřítky“, MŠ U Lesíka vyučuje podle programu „Krok za krokem školním rokem“ a MŠ Rákosníček podle vzdělávacího programu „Rok otázek a odpovědí s Rákosníčkem“.  Režim dne je ve všech učebních programech variabilní a umožňuje učitelkám reagovat na vzniklé situace a přání dětí.  Dětem pak dává prostor pro vlastní rozhodování, větší samostatnost a schopnost projevovat se jako osobnost působící kladně na své okolí.

Základní škola poskytuje výchovu a vzdělání v souladu s učebními projekty schválené MŠMT ČR, pracuje dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí, č. j. 1/2007 – ZSNS, který je průběžně dle potřeb a požadavků upravován. Škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Základní školu navštěvuje zhruba 900 žáků a je členěna na první a druhý stupeň. V prvním ročníku je od školního roku 2015/16 otevřena jedna třída v ročníku s posílenou výukou tělesné výchovy. Na druhém stupni je v každém ročníku zřízena jedna třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a jedna třída s posílenou výukou tělesné výchovy. Pro žáky, u kterých byla diagnostikována specifická porucha učení, je organizována individuální péče speciální pedagožkou a výchovnými poradkyněmi pro první i druhý stupeň. V rozsahu stanoveném vyhláškou jsou žákům poskytovány učebnice, učební texty a základní školní pomůcky. Ředitel školy zřídil jako svůj poradní orgán pedagogickou radu. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci.

V organizaci volného času dětí spolupracuje škola s Domem dětí a mládeže v Novém Strašecí. Na činnosti pracoviště DDM se podílejí kromě externích spolupracovníků i pedagogičtí pracovníci školy, kteří vedou řadu zájmových kroužků. Škola poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití dalším organizacím.