Školní jídelna

Aktuální jídelníček

jidelnicek

Seznam alergenů publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13. 12. 2014 směrnicí 1169/2011 EU: Seznam alergenů


Kontaktní údaje

Adresa: Palackého 1140
271 01 Nové Strašecí
Výdej obědů: od 11:45 hod. do 14:00 hod. 
Prodej obědů: od 7:00 hod. do 10:00 hod.
od 11:15 hod. do 11:45 hod.
Objednání a odhlášení oběda: Pro  přihlášení či odhlášení obědů slouží Terminál ve školní jídelně nebo aplikace Icanteen dostupná z webových stránek školy. Uvedené je zcela v kompetenci strávníků a škola ani jídelna nenese žádnou odpovědnost.

Oběd na daný den je možné odhlásit v aplikaci Icanteen nejpozději do 7:00.

Pro dlouhodobé či trvalé odhlášení stravování, je možné využít telefonický kontakt 311 240 424 nebo e-mailovou adresu skolnijidelnans@seznam.cz

   
Telefon
E-mail
311 240 424
skolnijidelnans@seznam.cz

Cena oběda (od 1. 3. 2022)

věk 7 – 10 let 29,- Kč
věk 11 – 14 let 32,- Kč
věk 15 a více let 34,- Kč

Úhrada stravného

  • přes sporožirový účet nebo inkasem z jiných bank
  • platba hotově

Další informace

  • Noví strávníci si u paní Valešové (v pokladně jídelny) aktivují čip a domluví způsob platby.
  • Záloha na čip je 100,- Kč.
  • V jídelně je vždy výběr ze tří druhů jídel.
  • Po dobu nemoci dítěte nelze kromě 1. dne nemoci odebírat obědy do přinesených nádob.
  • Strávník spadá do cenové kategorie podle věku, kterého dosáhne v daném školním roce.
  • Žáci prvního stupně jsou zapojeni do projektu MŠMT Ovoce do škol. Ovoce je bezplatně vydáváno v prostorách ZŠ.

Značení alergenů na jídelním lístku

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem. Běžné potravinové alergeny mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem od 1 do 14. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Značení alergenů je pouze informační požadavek. Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Ode dne 13. 12. 2014 budou mít všichni výrobci potravin a pokrmů povinnost vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Školní jídelna je tedy povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Nelze při výrobě snídaní, přesnídávek, obědů, svačin nebo večeří při počtu 20, 50, 100, 500, 1000 jídel se věnovat jednotlivcům s jejich přecitlivělostí na některý alergen. Případným žádostem nemůže být vyhověno. Jídelna má pouze v této oblasti funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků, studentů a ostatních strávníků podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

Odvolání na legislativu:

EU – 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových

výrobků, § 8 odstavec 10.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré alergenní složky, které jsou přítomny v potravině, byly zřetelně označeny.

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin, tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

Alergeny v potravinách

Různé druhy alergií postihují až 30% populace. Doposud nebyl nalezen žádný lék na vyléčení alergie.Každý jedinec postupně zjistí, které potraviny u něj vyvolávají alergickou reakci, a ty by potom měl vyřadit ze svého jídelníčku.

Vysvětlení: Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (dále IS,) která může vyústit až v anafylaktický šok. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně – jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

Alergická reakce: Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se specificky navazují na alergeny, a tak je deaktivují a vylučují z organismu. Existují různé druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce na potraviny, je Imunoglobín E = (dále IgE). Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergické reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup je rychlý – zpravidla do 1 hodiny po požití alergenu přítomného v potravině.

Projevy alergické reakce: kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy (ve výjmečných případech může dojít až k anafylaktickému šoku)

Intolerance – averze: Je to též nepříjemná reakce, která oproti alergické reakci nastupuje po delší době a projevuje se nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Nejedná se o alergickou reakci.

Prahové hodnoty: Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný prah a proto nelze objektivně stanovit její univerzální hodnotu.

Běžné potravinové alergeny: Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení. Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody, rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.