První ročník

Na základně losování, které proběhlo v pátek 17. 6., byly stanoveny třídní učitelky v jednotlivých třídách prvního ročníku.

Třídní schůzky rodičů budoucí prvňáčků, které jsou naplánovány na 23. června 2022 od 17:00 hod., proběhnou v následujících učebnách budovy C (nové přístavby):

 • třída 1.A v učebně 2.A (oranžové patro)
 • třída 1.B v učebně 2.B (oranžové patro)
 • třída 1.C v učebně 2.C (modré patro)
 • třída 1.D v učebně 2.D (modré patro)

V přiloženém souboru najdete rozdělení žáků 1. ročníku do skupin.

Připomínky k zařazení dítěte do skupiny podávejte nejpozději do 14. června 2022 na adrese: vlasta.ryssova@zsnovestraseci.cz nebo telefonicky na čísle 311 240 445.

Třídní učitelky budou stanoveny losem po 15. červnu 2022 , prostřednictvím školního webu vás budeme informovat.

Třídní schůzky rodičů budoucích prvňáčků proběhnou 23. června od 17:00 v budově C, učebny budou upřesněny.


V přiložených dokumentech zveřejňujeme výsledky talentových zkoušek do sportovní třídy 1. ročníku školního roku 2022/23.

chlapci:

dívky:

Vyplněný souhlas/nesouhlas předejte škole jedním z níže uvedných způsobů nejpozději do 7. června 2022. 

 • v novostrašecké mateřské škole
 • vhozením do sběrného boxu ve vestibulu budovy základní školy ve vchodě od pošty
 • zasláním na mailovou adresu: vlasta.ryssova@zsnovestraseci.cz

 Souhlas s nástupem: Souhlas _1. roc. _nastup do sport. tridy 22-23

Žádáme Vás o dodržení termínu, protože v případě nesouhlasu uvolňujete místo dalšímu uchazeči pod čarou.


Přihláška k talentovým zkouškám do sportovní třídy prního ročníku školního roku 2022/23


Ve dnech 6. a 7. dubna 2022 od 14:00 do 18:00 proběhne zápis do prvního ročníku školního roku 2022/23.

Žádáme vás, abyste své dítě k zápisu elektronicky registrovali, a to v termínu od 1. do 15. března 2022 prostřednictvím těchto webových stránek (první – červeně psaný odkaz na svislé liště vpravo).

Součástí registrace je i možnost volby termínu zápisu. Po dokončení registrace obdržíte do své mailové schránky zprávu s dalšími informacemi včetně žádosti o přijetí či případně o odklad.

Návod pro elektronickou registraci je ZDE k dispozici. (Po otevření odkazu vyhledejte v liště 4. položku – Elektronická přihláška do 1. ročníku ZŠ)


Třída s posílenou výukou tělesné výchovy

Již od školního roku 2015/2016 mají rodiče budoucích prvňáčků možnost umístit své dítě do třídy s posílenou výukou tělesné výchovy.  V případě zájmu ze strany žáků a jejich rodičů bude opět otevřena jedna třída v ročníku, která bude mít na 1. stupni místo dvou vyučovacích hodin tělesné výchovy týdně 4 hodiny tělesné výchovy.  Třída je určena nejen pro aktivně sportující žáky, ale i žáky, jejichž rodiče vnímají pohybovou aktivitu jako nedílnou součást zdravého životního stylu.

Třída bude otevřena za předpokladu, že bude zcela naplněna. Pokud by zájem převýšil kapacitu třídy, rozhodnou o přijetí žáka do třídy s posílenou výukou TV talentové zkoušky.

Jak to ovlivní učební plán pro celý první stupeň a v 1. ročníku znázorňují níže uvedené tabulky.

Učební plán pro 1. stupeň základní školy (1. – 5. ročník)

  Rámcový učební plán (minimální časová dotace daná MŠMT) Školní vzdělávací plán (ŠVP) ZŠ N. Strašecí
Školní vzdělávací plán (ŠVP) s posílenou výukou TV
Český jazyk 35 35+5* 35+2*
Anglický jazyk 9 9+1* 9
Matematika 20 20+3* 20+1*
Informatika 1 1 1
Prvouka 12 4 4
Vlastivěda 4 4
Přírodověda 4 4
Výchova k ekologii 0 2* 1*
Hudební výchova 12 5 5
Výtvarná výchova 7 7
Dramatická výchova 0 2 0
Tělesná výchova 10 10+1* 10+10*
Pracovní činnosti 5 5 5
Celkem hodin 104 + 14 DČD* 118** 118

*DČD=disponibilní časová dotace (škola může tyto hodiny použít na posílení hodin předmětů či profilaci školy), **Celková dotace hodin na 1. stupni musí být 118 hodin

 

Srovnání učebního plánu klasické třídy a třídy s rozšířenou výukou TV v 1. ročníku

Vyučovací předmět ŠVP – klasická třída ŠVP – třída s posílenou výukou TV
Český jazyk 7+2* 7+1*
Matematika 4 4
Prvouka 1 1
Hudební výchova 1 1
Výtvarná výchova 2 2
Tělesná výchova 2 2+2*
Pracovní činnosti 1 1
Celkem hodin 20 21

* hodiny jsou disponibilní

Případné dotazy budou zodpovězeny kdykoli po domluvě v kanceláři ředitele školy.

Komenský kdysi řekl: „Tělo, nechť každodenní své hýbání má“ a my v ZŠ J. A. Komenského věříme, že posílením hodin tělesné výchovy budeme toto motto naplňovat.

Petr Chochola


Seznam doporučených pomůcek pro prvňákyŠkolní potřeby zakoupené rodiči


školákPředškolák – šikulka

 1. Zná svoje jméno a příjmení.
 2. Zná jména a příjmení svých rodičů a sourozenců.
 3. Zná svoji adresu a trefí domů např. ze školky.
 4. Naučí se přednést básničku nebo říkanku.
 5. Rytmicky vytleská slovo, slovní spojení, krátkou větu.
 6. Pojmenuje osoby, zvířata, věci ve svém okolí a vyjádří se o nich.
 7. Vypravuje souvisle krátký zážitek, příběh, příhodu nebo pohádku.
 8. Komunikuje – umí požádat, poděkovat, vysvětlit.
 9. Umí se samostatně svléknout, obléknout, přezout, zaváže si boty.
 10. Má správné hygienické návyky (mytí rukou, používání toalety, smrkání, stolování).
 11. Uklidí a srovná si svoje věci (hračky, oblečení, obuv, školní pomůcky).
 12. Bez počítání určí počet prvků 1 – 5.
 13. Napočítá od 1 do 10.
 14. Pojmenuje a rozliší čtverec, kruh, trojúhelník a obdelník.
 15. Rozliší a pojmenuje cca 10 barev.
 16. Běhá, poskakuje, skáče, překoná překážku, hází a chytá míč, udrží rovnováhu.
 17. Manipuluje s drobnými předměty (skládá, staví, rovná, stříhá, navléká …).
 18. Nakreslí lidskou postavu s detaily.
 19. Napodobí jednoduchý tvar (písmeno, číslici, sestavu teček …).
 20. Respektuje a plní jednoduché příkazy a úkoly.

Možná vás zaujme několik rad a námětů pro nácvik psaní, jestliže:  Máte doma leváka