První ročník

Vážení rodiče,

s ohledem na současnou situaci a opatření MŠMT budeme organizovat zápis do 1. ročníku bez osobní přítomnosti dětí i rodičů ve škole. Proběhne pouze formální (administrativní) část zápisu ve dnech od 1. do 23. dubna 2021.

Motivační setkání s dětmi uskutečnit z pochopitelných důvodů nemůžeme. Ignorujte, prosím, vámi zvolený termín zápisu, který jste si vybrali při elektronické rezervaci, jakožto i jeho připomenutí.

Při podání žádosti o přijetí k základním vzdělávání využijte přihlášku, kterou jste obdrželi do vaší emailové schránky po elektronické registraci k zápisu (uskutečněno od 1. do 15. března přes web naší školy). Přihlášku vyplňte a podepište (případně elektronicky) a v termínu od 1. do 23. dubna 2021 doručte jedním z níže uvedených způsobů do školy.

Podání žádosti do školy:

 1. osobním vhozením v obálce či deskách do speciálně zřízeného boxu, který najdete ve vestibulu vchodu budovy A proti poště. Vchod bude otevřený v pracovních dnech od 7:00 do 17:00 hod.
 2. do datové schránky školy (afasviu),
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail) na emailovou adresu: tereza.kovalska@zsnovestraseci.cz
 4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

 

Odklad povinné školní docházky:

Pokud budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, k žádosti o přijetí přiložte vyplněnou žádost o odklad. Žádost o odklad je součástí výše uvedeného e-mailu, který vám byl doručen po elektronické registraci k zápisu. K žádosti doložte doporučení pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře, pokud máte tyto dokumenty již vyřízené.

Sportovní třída:

Žádáme vás, abyste svůj zájem o účast dítěte na talentových zkouškách do sportovní třídy vyjádřili v žádosti o přijetí v části Volitelné položky – Poznámky.

Předpokládáme, že se talentové zkoušky do třídy s posílenou výukou tělesné výchovy uskuteční zhruba za 14 dnů po otevření školy. O jejich termínu a organizaci vás budeme informovat ve spádových školkách a prostřednictvím webových stránek školy. Přihlášky ke zkouškám budou v dohledné době zveřejněny na našich webových stránkách.

Výsledek zápisu do prvního ročníku:

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy pod registračními čísly uvedenými v přihlášce.


Třída s posílenou výukou tělesné výchovy

Již od školního roku 2015/2016 mají rodiče budoucích prvňáčků možnost umístit své dítě do třídy s posílenou výukou tělesné výchovy.  V případě zájmu ze strany žáků a jejich rodičů bude opět otevřena jedna třída v ročníku, která bude mít na 1. stupni místo dvou vyučovacích hodin tělesné výchovy týdně 4 hodiny tělesné výchovy.  Třída je určena nejen pro aktivně sportující žáky, ale i žáky, jejichž rodiče vnímají pohybovou aktivitu jako nedílnou součást zdravého životního stylu.

Třída bude otevřena za předpokladu, že bude zcela naplněna. Pokud by zájem převýšil kapacitu třídy, rozhodnou o přijetí žáka do třídy s posílenou výukou TV talentové zkoušky.

Jak to ovlivní učební plán pro celý první stupeň a v 1. ročníku znázorňují níže uvedené tabulky.

Učební plán pro 1. stupeň základní školy (1. – 5. ročník)

  Rámcový učební plán (minimální časová dotace daná MŠMT) Školní vzdělávací plán (ŠVP) ZŠ N. Strašecí
Školní vzdělávací plán (ŠVP) s posílenou výukou TV
Český jazyk 35 35+5* 35+2*
Anglický jazyk 9 9+1* 9
Matematika 20 20+3* 20+1*
Informatika 1 1 1
Prvouka 12 4 4
Vlastivěda 4 4
Přírodověda 4 4
Výchova k ekologii 0 2* 1*
Hudební výchova 12 5 5
Výtvarná výchova 7 7
Dramatická výchova 0 2 0
Tělesná výchova 10 10+1* 10+10*
Pracovní činnosti 5 5 5
Celkem hodin 104 + 14 DČD* 118** 118

*DČD=disponibilní časová dotace (škola může tyto hodiny použít na posílení hodin předmětů či profilaci školy), **Celková dotace hodin na 1. stupni musí být 118 hodin

 

Srovnání učebního plánu klasické třídy a třídy s rozšířenou výukou TV v 1. ročníku

Vyučovací předmět ŠVP – klasická třída ŠVP – třída s posílenou výukou TV
Český jazyk 7+2* 7+1*
Matematika 4 4
Prvouka 1 1
Hudební výchova 1 1
Výtvarná výchova 2 2
Tělesná výchova 2 2+2*
Pracovní činnosti 1 1
Celkem hodin 20 21

* hodiny jsou disponibilní

Případné dotazy budou zodpovězeny kdykoli po domluvě v kanceláři ředitele školy.

Komenský kdysi řekl: „Tělo, nechť každodenní své hýbání má“ a my v ZŠ J. A. Komenského věříme, že posílením hodin tělesné výchovy budeme toto motto naplňovat.

Petr Chochola


Seznam doporučených pomůcek pro prvňákyŠkolní potřeby zakoupené rodiči


školákPředškolák – šikulka

 1. Zná svoje jméno a příjmení.
 2. Zná jména a příjmení svých rodičů a sourozenců.
 3. Zná svoji adresu a trefí domů např. ze školky.
 4. Naučí se přednést básničku nebo říkanku.
 5. Rytmicky vytleská slovo, slovní spojení, krátkou větu.
 6. Pojmenuje osoby, zvířata, věci ve svém okolí a vyjádří se o nich.
 7. Vypravuje souvisle krátký zážitek, příběh, příhodu nebo pohádku.
 8. Komunikuje – umí požádat, poděkovat, vysvětlit.
 9. Umí se samostatně svléknout, obléknout, přezout, zaváže si boty.
 10. Má správné hygienické návyky (mytí rukou, používání toalety, smrkání, stolování).
 11. Uklidí a srovná si svoje věci (hračky, oblečení, obuv, školní pomůcky).
 12. Bez počítání určí počet prvků 1 – 5.
 13. Napočítá od 1 do 10.
 14. Pojmenuje a rozliší čtverec, kruh, trojúhelník a obdelník.
 15. Rozliší a pojmenuje cca 10 barev.
 16. Běhá, poskakuje, skáče, překoná překážku, hází a chytá míč, udrží rovnováhu.
 17. Manipuluje s drobnými předměty (skládá, staví, rovná, stříhá, navléká …).
 18. Nakreslí lidskou postavu s detaily.
 19. Napodobí jednoduchý tvar (písmeno, číslici, sestavu teček …).
 20. Respektuje a plní jednoduché příkazy a úkoly.

Možná vás zaujme několik rad a námětů pro nácvik psaní, jestliže:  Máte doma leváka