Projekty

ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí – Šablony III 2022/2023

reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022380

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Datum zahájení: 01.03.2022

Datum ukončení:  30.06.2023

Doba trvání projektu:  16 měsíců

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí – Šablony II 2019/2021

reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015267

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Datum zahájení: 01.09.2019

Datum ukončení: 28.2.2022

Doba trvání projektu: 30 měsíců

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

Moderně a prakticky v přírodních vědách

reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004105

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce stávajících zastaralých učeben vč. kabinetů a laboratoře a pořízení nového vybavení (nábytek, technika, učební pomůcky), čímž vzniknou moderní odborné učebny pro výuku fyziky, chemie a přírodopisu.

Dalším cílem je úprava zeleně v okolí školy. Jedná se o úpravu 2 lokalit. V první lokalitě se budují nové záhony, kde budou pěstovány nízké barevně kvetoucí dřeviny a trvalky. Zároveň se na budovu školy umístí šest trojitých budek pro rorýse v rámci fungujícího programu Rorýsí škola. Ve druhé lokalitě vzniká bylinková zahrádka a její okolí bude doplněno o dvě lavičky, stůl, posezení ve tvaru pódia, odpadkový koš a informační tabuli.

Dotace:                               7 345 930,- Kč

Vlastní zdroje:                      816 215,- Kč

Celkem:                              8 162 145,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.       


Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského v Novém Strašecí  – šablony 2017/2019

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006190

zahájení projektu: 1. 9. 2017

ukončení: předpoklad 2019

Projekt je zaměřen na kombinaci témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

V rámci projektu na naší škole realizujeme tyto aktivity:

  • školení pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ,
  • školení matematické a čtenářské pregramotnosti pro MŠ,
  • klub zábavné logiky pro žáky ZŠ,
  • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem,
  • individualizaci vzdělávání v MŠ,
  • ve školním poradenském centru pracuje speciální pedagožka,
  • v dvouletými dětmi v mateřské škole vypomáhá chůva,
  • mateřské školy organizují tématická setkávání s rodiči.

Recyklohraní

Naše základní škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Cílem tohoto programu je zvýšit povědomí o problematice třídění a recyklace odpadů. Žáci tak získávají možnost zapojit se do zpětného odběru použitého drobného elektrozařízení a baterií.

Díky programu Recyklohraní byla naše škola vybavena boxem pro sběr drobného elektrozařízení. Tím se rozumí například vysloužilé mobilní telefony, MP3 přehrávače, kalkulačky, elektrohračky, drobné PC příslušenství, apod. Pro sběr použitých baterií máme k dispozici hned čtyři sběrné boxy. Každý žák může nepotřebné elektrozařízení a baterie ve škole odevzdat a přispět tak k ochraně životního prostředí.

Zároveň program Recyklohraní umožňuje školám zapojit se do soutěží s tematikou třídění a recyklace odpadů. Za množství nasbíraného odpadu a splněné úkoly z jednotlivých soutěží může naše škola získávat body. Ty jsou následně proměňovány v různé odměny.

Více informací k programu Recyklohraní lze nalézt na www.recyklohrani.cz

box-na-baterkybox-na-elektrozarizeni


Projekt „Environmentální výchova v ZŠ a MŠ v Novém Strašecí“

stredocesky_kraj_logo-300x53Aktivita byla realizována v rámci Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu.

V rámci projektu byl vytvořen webový portál se zaměřením na ochranu přírody, obnovitelné zdroje energie a trvale udržitelný rozvoj. Vzdělávací obsah webu je koncipován jako doplňkové učivo do výuky na základní škole i jako mimoškolní vzdělávací materiál. Je využitelný i v rámci vzdělávacích aktivit mateřské školy.

Součástí projektu byla i obnova inventáře zahrad mateřské školy. Ty byly kompletně upraveny, osazeny novými herními prvky z přírodních a nezávadných materiálů. Došlo i na výsadbu stovky nových tújí.


Projekt „Výzva č. 57 ZŠ Nové Strašecí“

Zahájení projektu: 1. 9. 2015Bez n‡zvu-1

Ukončení projektu: 31. 12. 2015

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/57.1419

ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí realizovala projekt „Výzva č. 57“. V rámci projektu „Výzva č.57 ZŠ Nové Strašecí“ jsme byli zapojeni do dvou šablon. Šablona č. 1 se zaměřovala na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy, šablona č. 2 na rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy. Obě vybrané šablony se vzájemně doplňovaly.

Žáci se v hodinách pracovních činností seznamovali s materiály, učili se pracovat s postupy a nákresy, snažili se pomáhat si, podporovat se a zlepšovat tak nejen technické dovednosti, ale i měkké kompetence. Výstupem jejich práce bylo zpracování 15 portfolií. Z finančních prostředků byla dovybavena školní dílna.

Zároveň s rozvojem technických dovedností žáků se do profesního rozvoje zapojil i jeden z vyučujících pracovních činností. Výstupem jeho práce bylo zpracování učitelského portfolia. Z finančních prostředků se zajistilo další vzdělávání učitele, a to formou kurzů či nákupem odborné literatury.


Projekt „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“

Zahájení projektu: 2. 9. 2013esf_logo_na_sirku_s_KU

Ukončení projektu: 30. 6. 2015

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

Na začátku září 2013 zahájil Středočeský kraj realizaci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“. Díky realizaci tohoto projektu, která je naplánovaná do června 2015, bude moci celkem 22 středních škol ve Středočeském kraji čerpat prostředky na nákup moderního zařízení pro výuku technických předmětů a přírodovědných věd. Projekt je financován Evropským sociálním fondem (ESF) a ze státního rozpočtu České republiky.

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání patří k prioritám zahrnutým v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji. Přírodovědné a technické obory jsou dnes velmi potřebné a žáci a studenti s nimi budou mít dobré uplatnění na trhu práce. Realizací projektu nedojde pouze k vybavení škol moderními zařízeními pro výuku předmětů zaměřených na techniku a přírodní vědy, ale zároveň by se mělo vzdělávání v těchto oborech propojit mezi středními a základními školami. Navíc projekt podporuje i tzv. mimoškolní volnočasové aktivity, zaměřené na podporované odborné oblasti.

Více informací na stránce projektu.

 


 

Projekt „Rozvoj tvořivosti“

Zahájení projektu: 1. 11. 2011esf_logo_na_sirku_bez_KU

Ukončení projektu: 31. 10. 2012

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.06/03.0117

Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského v Novém Strašecí se podílela na realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.

Cílem projektu bylo představení technických oborů a řemesel žákům naší školy a zvýšení zájmu o jejich studium. V rámci projektu se žáci naší školy účastnili odborných exkurzí, besed s profesními odborníky či ukázkových dní, zároveň se podíleli na realizaci různých tematických tabulí. Žáci se seznámili s reálnými ukázkami a příklady studia daného oboru v předstihu před jeho samotnou volbou. Žáci získali informace pro své rozhodnutí při výběru povolání a zbavili se předsudků o nízké prestiži technických oborů a řemesel (strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví, technická zařízení budov, autodoprava, zemědělství, dřevovýroba a nábytkářský průmysl). V neposlední řadě škola ze získaných finančních prostředků zmodernizovala a vybavila školní dílny sloužící pro výuku pracovních činností.

Více informací na stránce projektu.

 


 

Projekt „EU peníze školám“

Zahájení projektu: 1. 7. 2011esf_logo_na_sirku_bez_KU

Ukončení projektu: 31. 12. 2013

Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21

V rámci projektu EU Peníze školám se nám podařilo vybudovat 2 nové počítačové učebny s 43 počítači, 6 interaktivních tabulí včetně dataprojektorů a notebooků.