Testování žáků 22. a 29. listopadu

Vážení rodiče, milí žáci,

ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 proběhne na naší škole z rozhodnutí MŠMT screeningové testování antigenními testy.

Organizace testování

 • Naší škole byly z rozhodnutí MŠMT přiděleny testovací sady Sejoy.  Na níže uvedeném odkazu získáte informace o způsobu provedení testu. 
 • https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/#dalsi-materialy-pro-skoly
 • sejoy-navod-k-pouziti-cj
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu, během první vyučovací hodiny ve dnech 22. a 29. listopadu 2021. Žákům bude s testováním pomáhat vyučující první hodiny, případně další zaměstnanec školy (seznámí je s postupem testování apod.) Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • Při testování žáků 1. až 3. ročníku je umožněna v nejnutnějších a opravdu nezbytných případech asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba). Tato osoba doprovodí žáka do příslušné třídy, kde proběhne testování.
 • Testování nepodstupují žáci, kteří škole doložili, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doložili, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Kroky školy v případě pozitivní výsledku AG testu  

 • V případě pozitivního výsledku testu bude pozitivně testovaný žák izolován od ostatních osob do izolační místnosti. Škola bude neprodleně kontaktovat zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů, může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.
 • Povinná konfirmace v případě pozitivního AG: Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.
 • Následné kroky pak vyhodnocuje místně příslušní krajská hygienická stanice.

Žák se odmítne testovat

 • Pokud žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování, bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole a školní družině pouze za dodržení přísnějších speciálních podmínek “pro netestované”, konkrétně:
  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest (respirátor nebo zdravotnickou roušku) vždy a po celou dobu pobytu ve škole a školní družině ve vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru,
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m.
 • Žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku). V takovém případě škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud by škola osobní přítomnost dítěte nebo žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádné opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření.

S pozdravem

Petr Chochola