Informace k návratu žáků od 12. dubna

Návrat žáků do školy

1. stupeň – rotačně

 • 1. ročník, 4. ročník a třídy 3. A, 3. C
  • Od 12. dubna distančně
  • Od 19. dubna prezenčně dle řádného rozvrhu
 • 2. ročník, 5. ročník a třídy 3. B, 3. D
  • Od 12. dubna prezenčně dle řádného rozvrhu
  • Od 19. dubna distančně

Týdenní cyklus prezenční a distanční výuky se pravidelně opakuje. Počty žáků ve třídách nejsou žádným způsobem omezeny.

2. stupeň – distančně

 • Distanční výuka dle současného režimu (pokračuje beze změn)
 • Skupinové konzultace v max. počtu 6 žáků (pro znevýhodněné žáky a 9. ročníky v předmětech k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ). Termín konzultace je nutné dohodnout s příslušnými vyučujícími.

Příchod žáků do školy

Od žáků před prvním příchodem do školy nebude vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příchod žáků do školy bude probíhat standardním způsobem, tzn.  žáci využijí své obvyklé šatny.

 Příchod žáků do školy v pondělí a ve čtvrtek (testování)

 Od 7:00 do 7:30 – 1. až 3. ročník (žáci se zákonným zástupcem – pomoc při testování, viz níže)

 • Žáci odcházejí ze šaten do učebny dle rozvrhu, kde bude vykonávat dohled vyučující první hodiny.

Od 7:00 do 7:50 – 1. až 3. ročník žáci bez zákonného zástupce

 • Žáci odcházejí ze šaten do učebny dle rozvrhu, kde jim budou poskytnuty další informace.

Od 7:30 do 7:50 – 4. a 5. ročník

 • Žáci odcházejí ze šaten do učebny dle rozvrhu.

 Příchod žáků do školy v ostatní dny (bez testování)

 Od 7:00 do 7:50 – 1. až 3. ročník žáci bez zákonného zástupce

 • Žáci odcházejí ze šaten do učebny dle rozvrhu, kde bude vykonávat dohled vyučující první hodiny.

Od 7:30 do 7:50 – 4. a 5. ročník

 • Žáci odcházejí ze šaten do učebny dle rozvrhu.

Školní družina

Oddělení školní družiny budou provozována v obvyklém čase při zachování homogenity skupin takto:

 • Ranní provoz: od 6:00 do 7:00 (žáci odcházejí z družiny do svých tříd)
 • Odpolední provoz: do 17:30

Odvádění i vyzvedávání dětí probíhá taktéž beze změny, tzn. ve vchodě budovy C.

Hygienická pravidla

 • Žáci jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole, jídelně i družině nosit řádně nasazenou zdravotnickou roušku. Samozřejmě případně mohou používat i vyšší stupeň ochrany úst a nosu, např. respirátory. Látkové roušky nejsou povolené.
 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou,
  a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

Testování žáků na COVID – 19

 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • Naší škole byly z rozhodnutí MŠMT přiděleny testovací sady Lepu Rapid. Na níže uvedených odkazech získáte informace o způsobu provedení testu.

http://www.pedagogicke.info/2021/04/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html

testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21

Dovolujeme si požádat rodiče, aby se svými dětmi video či leták shlédli a probrali s nimi postup testování. Vaše vstřícnost a připravenost nám velmi pomůže v hladkém průběhu testování.   

 • Testování bude probíhat tzv. samosběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu, během první vyučovací hodiny vždy v pondělí a ve čtvrtek. Žákům bude s testováním pomáhat vyučující první hodiny, případně další zaměstnanec školy (seznámí je s postupem testování apod.)
 • V případě testování žáků 1. až 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Tato osoba doprovodí žáka do příslušné třídy, kde proběhne testování.
 • Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Kroky školy v závislosti na výsledku testování

Postup školy se je uvedenen v následujícím přehledu:

Postup školy v případě podezření na výskyt nákazy covid 19

 1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy, pak žák není vpuštěn do budovy školy; za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 2. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost škola neprodleně oznamuje zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti okamžitého vyzvednutí a odchodu žáka ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 3. příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole – žák je neprodleně umístěn do předem připravené samostatné místnosti, aby byl izolován od ostatních přítomných ve škole, je povinen nasadit si roušku (případně mu bude poskytnuta školou) a současně je informován zákonný zástupce žáka o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.                                                                                                                   

 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Školní stravování

Žáci vzdělávající se prezenčně

 • Stravují se v prostorách jídelny v čase dle rozvrhu hodin

Žáci vzdělávající se distančně

 • Využívají pro odběr stravy výdejové okénko v Palackého ulici (boční vchod do jídelny) v době od 11:45 do 13:30. Konzumace oběda v prostorách jídelny jim není umožněna.

Mimořádná možnost odhlášení či přihlášení oběda na pondělí 12. dubna:

 • Přes aplikaci Icanteen nebo telefonicky (311 240 424) do pátku 9. dubna do 12:30 hodin.

Kvůli hygienickým opatřením nebude možný samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty). Tuto službu budou pro žáky zajišťovat pracovníci školní jídelny či školy.