Druhý stupeň od 8. června

Pro žáky druhého stupně nabízíme od 8. června v souladu s doporučením MŠMT možnost individuálních konzultací vztahujících se k distanční výuce.

Rozpis konzultačních hodin:

Dne 12. června se žádné konzultace nekonají, důvodem jsou probíhající zkoušky do matematické třídy.

Organizace výuky:

Jedná se o induviduální konzultace určené pro podporu žáků při probíhajícím distančním vzdělávání, které nadále zůstává hlavní formou vzdělávání. Na konzultaci se může sejít maximálně 15 žáků, složení skupin se může měnit. Při větším zájmu přesahující počet 15 žáků na konzultaci rozhodne vyučující o organizaci aktivity tak, aby uvedený limit nebyl překročen.

Organizaci a četnost tzv. třídnických hodin bude řešit dle zájmu žáků každý třídní individuálně.

Povinnost podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění:

Zákonný zástupce žáka předloží škole prohlášení, jehož součástí je:

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Prohlášení je k dispozici:

  • zde ke stažení: čestné_prohlášení
  • vytištěné k vyzvednutí ve vestibulu vchodu budovy A (proti poště) v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod.

Žák s sebou přinese podepsané prohlášení a při prvním vstupu do školy ho předá zaměstnatnci školy. Bez řádně vyplněného a podepsaného prohlášení nebude žákovi osobní účast ve škole v žádném případě umožněna.

Příchod a odchod ze školy:

Žáci budou vždy používat pouze vchod v budově A (proti poště).

Ochrana před covid 19:

Při vstupu do budovy žáci použijí dezinfekci na ruce.  V prostorách školy jsou povinni nosit roušky, pokud vyučující nerozhodne jinak. Roušky si žáci případně odkládají do sáčku, který si přinesou s sebou.

Školní jídelna:

Stravování ve školní jídelně nebude žákům umožněno.