První stupeň od 25. května

Dělení žáků do vzdělávacích skupin a organizační zajištění provozu:

Vzdělávací skupiny

V níže uvedeném dokumentu najdete ROZPIS vzdělávacích aktivit, přehled učeben, vchodů a vyučujících.

Příchod žáků do školy:

Žáci využijí vchod dle rozpisu v budově A, B nebo C.  K učebně budou přicházet schodišti a chodbami tak, aby volili nejkratší možnou cestu. Při vstupu nebudou využívat šatny, o režimu přezouvání budou informováni.

Odchod žáků ze školy:

1. až 3. ročník

Žáky vyzvedává zákonný zástupce dle výše vloženého rozpisu:

  • před školou po ukončení dopoledního vzdělávacího bloku u příslušného vchodu,
  • před školní jídelnou po obědě,
  • během nebo po ukončení odpoledního vzdělávacího bloku (nejpozději do 16:00 hod.) v příslušných vchodech budovy C, kde bude stálá služba zajišťující předání žáka (vchod C2) nebo lze využít zvonky na učebny školní družiny dle obvyklého režimu školy (vchod C1).

Žáci mohou odcházet i samostatně na základě jednoznačného písemného vyjádření zákonného zástupce v papírové žákovské knížce.

4. a 5. ročník

  • Žáci odcházejí samostatně po ukončení dopoledního vzdělávacího bloku nebo po obědě ze školní jídelny.

Povinnost podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění:

 Zákonný zástupce žáka předloží škole prohlášení, jehož součástí je:

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Prohlášení je k dispozici:

  • zde ke stažení: čestné_prohlášení
  • vytištěné k vyzvednutí ve vestibulu vchodu budovy A (proti poště) v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod.

Žák s sebou přinese podepsané prohlášení a při prvním vstupu do školy ho předá zaměstnatnci školy. Bez řádně vyplněného a podepsaného prohlášení nebude žákovi osobní účast ve škole v žádném případě umožněna.

Omlouvání žáků:

O účasti žáků škola povede evidenci. Zákonní zástupci mají povinnost žákovu absenci omlouvat zápisem v „papírové“ žákovské knížce. Žák omluvenku předloží vyučujícímu ihned po návratu do školy.

Zajištění provozu školy:

V níže uvedeném dokumentu najdete soubor opatření pro zajištění organizace vzdělávání a ochrany zdraví během osobní přítomnosti žáků 1. stupně.