Zajištění přípravy žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky

Rozvrh hodin a dělení žáků do vzdělávacích skupin:

V přiložených dokumentech najdete rozdělení žáků do vzdělávacíh skupin rozvrhy hodin.

Příchod žáků do školy:

Žáci budou vstupovat do školy indivudiálně a půjdou na úvodní hodinu nejkratší cestou přímo do učebny dle následujícího rozpisu:

9.A/1 –  vchod v budově A (proti poště), učebna M2 (úterý 12.5.)

9.A/2 – vchod v budově B (proti Sportce), učebna ČJ1 (úterý 12.5.)

9.B/1 – vchod v budově A (proti poště), učebna M2 (pondělí 11.5.)

9.B/2 – vchod v budově B (proti Sportce), učebna ČJ1 (pondělí 11.5.)

9.C – vchod v budově B (centrální šatny), učebna ČJ2 (pondělí 11.5.)

Škola bude vždy otevřena pro žáky 15 minut před začátkem hodiny.

Povinnost podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění:

 Zákonný zástupce žáka předloží škole prohlášení, jehož součástí je:

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Prohlášení je k dispozici:

  • zde ke stažení: čestné_prohlášení
  • vytištěné k vyzvednutí ve vestibulu vchodu budovy A (proti poště) v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod.

Žák s sebou přinese podepsané prohlášení a při prvním vstupu do školy ho předá zaměstnatnci školy. Bez řádně vyplněného a podepsaného prohlášení nebude žákovi osobní účast ve škole v žádném případě umožněna.

Zařazení žáka do skupiny:

Dle rozhodnutí MŠMT není možné žáka po 11. 5. do vzdělávací skupiny zařadit.

Omlouvání žáků

 O účasti žáků škola povede evidenci. Zákonní zástupci mají povinnost žákovu absenci omlouvat zápisem v „papírové“ žákovské knížce. Žák omluvenku předloží vyučujícímu ihned po návratu do školy.

Zajištění provozu školy:

V níže uvedeném dokumentu najdete soubor opatřeních pro zajištění organizace vzdělávání a ochrany zdraví při přípravě žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky.