Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,

s ohledem na současnou situaci a opatření MŠMT budeme organizovat zápis do mateřské školy bez osobní přítomnosti rodičů i dětí ve škole.  Věnujte tedy pozornost následujícím informacím.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání využijte tiskopis, který si zde můžete stáhnout.

Žádost vyplňte a podepište (příp. elektronicky) a v termínu od 4. do 7. května 2020 doručte jedním z níže uvedených způsobů do školy. K žádosti přiložte čestné prohlášení k očkování dítěte (lze stáhnout současně s žádostí) a prosté kopie očkovacího průkazu a rodného listu dítěte. Po doručení žádosti Vám bude na emailovou adresu uvedenou v žádosti zasláno registrační číslo.

Žádost (včetně výše uvedených příloh) můžete doručit:

  1. do datové schránky školy (afasviu),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail) na emailovou adresu: skolka.kocourek@tiscali.cz
  3. osobním vhozením v obálce či deskách do speciálně zřízeného boxu, který najdete ve vestibulu vchodu budovy A proti poště. Vchod bude otevřený ve dnech od 4. do 7. května 2020 od 7:00 do 18:00 hod.

Kritéria přijetí do MŠ:

Výsledky zápisu dle kriterií budou zveřejněny pod registračními čísly na webových stránkách základní školy.

Upozorňujeme, že do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Výjimku tvoří pouze děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání. (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

V případě dotazů kontaktujte ved. učitelku MŠ paní Zuzanu Levou na tel: 777 303 481.